Maneo JS Golden
Maneo JS logotype basic

Výkonnostní zkoušky

Všichni starokladrubští koně, kteří mají působit v chovu, prochází velmi náročnými všestrannými výkonnostními zkouškami. Musí obstát nejen v hodnocení exteriéru, ale taky charakteru, jezditelnosti pod sedlem i ovladatelnosti v zápřahu.

Chovatelé moudře zohledňují potřeby mladých koní, a proto v roce konání zkoušek výkonnosti musí být hřebci a klisny nejméně 4 letí.

Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců a klisen jsou dvoudenní.

Hřebci a klisny zařazení do výcviku ke zkouškám výkonnosti musí být zdraví, prosti zjevných dědičně podmíněných konstitučních vad a chorob a jejich původ musí odpovídat požadavkům Řádu plemenné knihy.

Všechny znaky a užitkové vlastnosti se hodnotí desetibodovou stupnicí. Výsledky všech koní jsou veřejně dostupné on-line v plemenné knize, kterou vede Kladrubský hřebčín.

Při výkonnostních zkouškách se hodnotí typ a pohlavní výraz, exteriér koně a výkonnost.

Typ a pohlavní výraz

zlate_podtrzitko

Typ se posuzuje vzhledem k plemenné příslušnosti na základě charakteristiky plemene stanovené chovným cílem.

Exteriér

zlate_podtrzitko

V rámci exteriéru se hodnotí hlava, krk, hřbet a bedra, hrudník, záď, končetiny hrudní, končetiny pánevní, kopyta a celkový soulad, tedy harmonie tělesné stavby společně s ušlechtilostí s přihlédnutím k naplňování chovného cíle.

Výkonnost

zlate_podtrzitko

Celková výkonnost koně je hodnocena ve výcviku, a v disciplinách zkoušek výkonnosti (přiježděnost, mechanika pohybu, maraton, ovladatelnost spřežení a zkouška spolehlivosti v tahu o samotě).

 

Výcvik  
Známky za výcvik stanoví vedoucí výcviku nebo majitel na základě posuzování uvedených užitkových vlastností v rámci celého přiměřeného výcviku. Při zkouškách výkonnosti může být podle projevu hřebce a klisny provedena příslušnou komisí korekce známek za výcvik udělených vedoucím výcviku nebo majitelem.

 

Hodnotí se:

 • temperament,
 • charakter – ve stáji, pod sedlem, v zápřeži a při kování,
 • konstituce,
 • krmitelnost,
 • učenlivost.

 

Přiježděnost
Koně absolvují individuálně předepsanou drezurní úlohu v drezurním obdélníku.

 

Mechanika pohybu
Je posuzována komisí v průběhu celých zkoušek výkonnosti.

 

Hodnotí se:

 • takt,
 • prostornost,
 • pružnost,
 • akce a kadence,
 • způsob předvádění končetin ve všech chodech.

 

Maraton  
V rámci této discipliny absolvují koně v páru nebo v jednospřeží v lehké zápřeži terénní jízdu v celkové délce 10 km s předepsaným počtem a délkou krokových a klusových úseků, včetně stanovených rychlostí a překážek.

 

Typy překážek v maratonu:

  • průjezd v šířce 3 m mezi dvěma masivními předměty vzbuzujícími respekt (vozy, velké bedny, metry dřeva, ohrady apod.)
  • Vyjetí a sjetí terénní nerovnosti – převýšení 3 m, sklon 30° – 45°
  • Přejetí mostku – šířka 3 m, délka 6 m, 20 cm nad zemí
  • Projetí vodou – hloubka 20 – 50 cm, šířka 4 – 6 m

 

Ovladatelnost spřežení  
Posuzuje se při předvedení drezurní úlohy a parkuru spřežení pro dvojspřeží nebo jednospřeží. Koně absolvují předepsanou drezurní úlohu a ihned návazně předepsaný parkur na vymezené ploše 100 m x 40 m. Každý kůň ve spřežení se hodnotí samostatně, jednou známkou za drezurní úlohu a jednou známkou za parkur spřežení.  

 

Zkouška spolehlivosti v tahu v samotě
Provádí se v jednospřeží v saních. Hmotnost saní plus břemene se rovná minimálně patnácti procentům relativní tažné síly koně (tedy cca 1/3 hmotnosti koně). Zkouška probíhá na 100 m dlouhé pískové dráze s rovným povrchem, na které kůň podle pokynů zkušební komise třikrát zastaví a zabere. Kůň je veden na opratích. V disciplině se hodnotí poslušnost koně, klidné a plynulé zabírání a styl tahu. Každý zátah se boduje individuálně. Známka charakterizuje všechny posuzované ukazatele.

Podmínkou úspěšného absolvování zkoušek výkonnosti hřebců a klisen starokladrubského plemene je hodnocení minimálně 5 body u typu a exteriérových znaků a minimálně 4 body z každé výkonnostní zkoušky.